شاه اردن: انگار مشاوران و اندیشکده‌های غرب، منطقه را بهتر از ما می‌شناسند