واکنش وزارت بهداشت به برخى اتهامات/ طرح تحول تقاضاى القایى را افزایش نداده است