کدام از خدا بی خبری این حرفها را پخش می کند؟/ واکنش مهدی شریفی به یک مصاحبه عجیب