انتشار فراخوان جشنوارۀ سراسری عکس «سفیر مهر، صفیر محرم»