تهدید شویم هم مهاجم و هم کشور حامی آنها پاسخی سخت دریافت می‌کنند