بی فرهنگی در خریدهای مردم از فروشگاه های زنجیره ای بیداد می کند