نظریه پرداز سلفی‌ها: قتل ناهض حتر قابل پیش بینی بود