موافقت شورای صدور پروانه ساخت با چهار فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت با چهار فیلمنامه در جلسه ۳ مهر موافقت کرد.