سرشماری اینترنتی هر ثانیه ۱۵ خانوار

معاون مرکز آمار ایران به استقبال مردم برای سرشماری اینترنتی در دو روز اخیر اجرای آن اشاره و اعلام کرد: در هر ثانیه ۱۵ خانوار به صورت اینترنتی سرشماری می شوند.