ترور «ناهض حتر» عجز دشمنان تکفیری-صهیونیستی در برابر اندیشه مقاومت را ثابت کرد