بسیج دانشجویی راهی برای خدمت به کشور

رییس سازمان بسیج دانشجویان گفت:دانشگاه محیطی برای رشد سیاسی و تربیتی و پرورشی دانشجویان است.