قاسمی: احتمال ازسرگیری روابط ایران و کانادا

سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران دربارۀ ازسرگیری روابط ایران و کانادا صحبت کرده است.