کلینتون و ترامپ به لحظات نفس گیر رقابت نزدیک می شوند