انتقاد روسای مجالس ایران و سوریه به برخورد دوگانه با تروریسم