دانش‌‌‌آموزان فقط ۱۵۲ روز به مدرسه می‌روند/ ۲۱۴ روز تعطیلی مدارس در یکسال

در سال تحصیلی جدید ۳۳ جمعه تعطیل، ۳۱ پنجشنبه تعطیل و ۲۴ روز تعطیل رسمی را خواهیم داشت که در مجموع ۸۸ روز تعطیلی در زمان تحصیلی دانش‌آموزان وجود خواهد داشت؛ البته با در نظر گرفتن ۲ روز اول مهر، تعداد تعطیلات دانش آموزان در سال تحصیلی جدید ۹۰ روز می شود.