اعتصاب سراسری کارکنان هیوندای پس از ۱۲ سال

اتحادیه کارگری هیوندای موتور نخستین اعتصاب کامل این کمپانی خودروساز را در ۱۲ سال گذشته و به دلیل اختلاف درباره افزایش دستمزدها برگزار کرد.