کوربین خواستار تحقیقات پیرامون جنایات نظامیان انگلیسی در عراق و افغانستان شد

رهبر حزب اپوزیسیون بریتانیا گفت باید تحقیقاتی برای بررسی جرایم و جنایات نظامیان این کشور در عراق و افغانستان علیه غیرنظامیان انجام بگیرد.