کوربین خواستار تحقیقات پیرامون جنایات نظامیان انگلیسی در عراق و افغانستان شد