آمار جدید از ترابرد هزار شماره موبایل در روز خبر می دهد