گزارشی از تاریخچه سرشماری/ آمارگیری از زمان حضرت موسی تا ناصرالدین شاه!

اولین سرشماری قوم یهود که در تورات به آن اشاره شده در ۱۴۹۱ قبل از میلاد مسیح انجام شده است.