نابودسازی کسب‌وکار نرم‌افزاری

درهم‌گسیختگی صنعت فناوری اطلاعات و نرم‌افزار، همزمان با خیزش سریع فضای ابر و نیز «نرم‌افزار به‌عنوان یک سرویس»، همچنان دامن‌گیر بزرگترین شرکت‌های فناوری است.آنها در آخرین دور از اقدامات جسورانه خود در به‌دست آوردن سهم بازار در این کسب و کار در حال تغییر و تحول، مشتاق شده‌اند تا بسیاری از دارایی‌های نرم‌افزاری خود را […]