افشاگری ولید معلم دربارۀ حملۀ آمریکا به ارتش سوریه

وزیرامورخارجه سوریه تأکید کرد که حملۀ آمریکا به مواضع ارتش سوریه با هماهنگی داعش انجام شد….