رویارویی تاریخی کلینتون و ترامپ در نخستین مناظره انتخاباتی