بسیج دانشجویی آرمان گرایی را رواج می دهد

رییس سازمان بسیج دانشجویان گفت: دانشگاه محیطی برای رشد سیاسی و تربیتی و پرورشی دانشجویان است.