تعمیق دموکراسی در سوریه با بحران آفرینی امنیتی امکانپذیر نیست

رئیس مجلس در نشست خبری با رئیس مجلس نمایندگان سوریه تأکید کرد: تعمیق دموکراسی در سوریه با بحران‌آفرینی امکانپذیر نیست.