رأی الیوم: ترور «ناهض حتر» بر روی تمامی سطوح اردن تأثیر می‌گذارد

روزنامه الکترونیکی رأی الیوم، با محکوم کردن ترور «ناهض حتر» این اتفاق را در نوع خود بی سابقه و دارای تأثیرات گسترده در تمامی سطوح اردن دانست.