رأی الیوم: ترور «ناهض حتر» بر روی تمامی سطوح اردن تأثیر می‌گذارد