آمانو: بر امنیت استفاده از انرژی هسته‌ای متمرکز خواهیم بود

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این سازمان برای تمرکز ویژه بر مسایل مربوط به امنیت انرژی هسته‌ای برنامه‌ریزی می‌کند.