کم رنگ شدن امید دموکرات‌ها برای کسب اکثریت سنا

تغییرات در روند رقابت‌های انتخاباتی کنگره آمریکا شرایط برای دستیابی دموکرات‌ها به اکثریت کرسی‌های سنا را دشوار می‌کند.