آثار رشد اقتصادی ایران با گذشت یک سال مشهود نیست

خبرگزاری روس در تحلیل شرایط اقتصادی ایران بعد از برجام نوشت: با گذشت بیش از یک سال از لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، پیشرفت اقتصادی محسوسی در این کشور مشاهده نمی‌شود.