سرویس‌های اطلاعاتی دنیا به دنبال رمز امنیت جمهوری اسلامی هستند

وزیر اطلاعات گفت: سرویس‌های اطلاعاتی دنیا به دنبال راز و رمز امنیت جمهوری اسلامی هستند،