وزیر بهداشت از مراکز بهداشتی درمانی بهبهان بازدید کرد

وزیر بهداشت در سفر به خوزستان، با حضور در گلزار شهدای بهبهان، به مقام شهدا ادای احترام کرد.