وزیر بهداشت از مراکز بهداشتی درمانی بهبهان بازدید کرد