مصباحی مقدم: احمدی‌نژاد مقابل نهی حکومتی تواضع و خضوع نکند هوادارنش را از دست می‌دهد

تصور من این است که آقای احمدی نژاد به این نهی حکومتی تن خواهد داد و خضوع خواهد کرد.