فیلم/ دوربین مخفی عجیب از افشین پیروانی و عصبانیت او!