شکل گیری مراودات جدید اقتصادی با احداث پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان