دانشگاه را جای سخنرانی فتنه‌گران نمی‌دانیم/ دوقطبی سازی کاذب و ایجاد شکاف در سطح جامعه به کشور ضربه می‌زند