کشتی چینی حامل تجهیزات بندری در «گوادر» پاکستان لنگر انداخت