مردم آزاری با نقاب زنانه در قاهره!

جوانی که با پوشیدن نقاب به اذیت و آزار زنان در قاهره می پرداخت، سرانجام دستگیر شد….