اقدامات عربستان راه به جایی نمی برد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: با توجه به آشنایی محافل جهانی با شرایط عربستان، اقدامات این کشور ره به جایی نمی برد و باید پاسخگوی حمایت خود از تروریسم بین الملل باشد.۱۳:۱۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر