راه اندازی سامانه همراه افزار با عنوان "آبفایار"

مشاهده صورتحساب آب بها آخرین دوره – پرداخت غیرحضوری صورتحساب آب بها – تسویه حساب موجر و مستاجر – ارسال شماره کارکرد کنتور انشعاباتی که در زمان مراجعه مامورین قرائت در ملک بسته بوده-دریافت فهرست مصرف وپرداخت صورتحساب آب بها یک انشعاب در سال مورد نظر – راهنمای استفاده از نحوه ارائه خدمات غیر حضوری […]