طرفهای درگیر در کشمیر را به خویشتن داری فرا می خوانیم/دیدار ظریف با وزیر خارجه مصر در مورد مسائل منطقه ای بود