حمایت دولتمردان بوش از ترامپ در آستانه نخستین مناظره انتخاباتی سال