خطر بزرگ در کمین فیل های آفریقایی

شمار فیل های آفریقایی به صورت «فاجعه باری» کاهش یافته است.۱۳:۲۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر