۲۰ خودرویی که جهان را تغییر دادند (+عکس)

برخی از خودروها تغییرات اساسی را در صنعت خودروسازی و پس از آن در کلیت جهان ایجاد کردند. ۲۰ خودرویی را که در تغییرات جهان نقش داشتند را بشناسید.