پایان نبرد حلب نزدیک است

پیشروی ارتش سوریه از جنوب در محله الشیخ سعید و العامریه و از شمال در اردوگاه حندرات در شمال حلب، عرصه را بر افراد مسلح در محله های شرقی این شهر تنگ تر کرده و نشان می دهد که فرماندهی نظامی سوریه مصمم است هر چه سریعتر به این نبرد پایان دهد….