کنفرانس خبری هفتگی سخنگوی وزارت امور خارجه (۵/۷/۹۵)