کشاورزان اصفهان از حقابه کشت پاییزه خود را نمی گذرند

اسفندیار امینی در گفتگو با ایمنا در واکنش به صحبت های معاون وزیر نیرو در نداشتن کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان در سال آبی جاری، تاکید کرد: به طور قطع کشاورزان حقآبه های مشخصی دارند و در بند دو مصوبه ۹ ماده ای شورای عالی آب در تاریخ دوم دی ماه ۹۲ این موضوع تصویب […]