محاکمه شیخ عیسی قاسم تا سوم آبان به تاخیر افتاد

دادگاه جنایی بحرین محاکمه شیخ عیسی قاسم را تا فراخوان شهود به دادگاه تا سوم آبان ماه به تاخیر انداخت.