مبارزه با تروریسم با بیانیه کارساز نخواهد بود و باید همراه با اقدامات عملی باشد